Občinski prostorski načrt

O občinskem prostorskem načrtu

Z oblikovano in sprejeto vizijo ter z upoštevanjem državnih prostorskih aktov smo v sodelovanju z različnimi urbanističnimi institucijami, širšo strokovno javnostjo in s prebivalci med letoma 2007 in 2010 pripravljali dokumenta Občinski prostorski načrt MOL – Strateški del (OPN MOL SD) in Občinski prostorski načrt MOL – Izvedbeni del (OPN MOL ID), ki smo ju sprejeli v letu 2010 in predstavljata osrednja prostorsko-planska dokumenta MOL. V letih 2013–2015 smo izvedli manjše dopolnitve oz. spremembe izvedbenega dela OPN MOL. Leta 2018 smo dokončali tretje spremembe obeh dokumentov, tudi prvič strateškega dela OPN MOL. Spomladi 2022 smo dokončali četrte spremembe izvedbenega dela OPN MOL.

Temeljna strateška cilja prostorskega razvoja MOL sta ohranjati in krepiti prostorske, naravne in kulturne vrednote mesta in tudi širšega prostora MOL, ki ustvarjajo identiteto in potenciale za kakovosten razvoj mesta in kakovost bivanja v njem. To tudi pomeni, da dajemo prenovi ali nadomestitvi dotrajanih objektov prednost pred gradnjo novih, kar pa seveda ne izključuje možnosti gradnje novih objektov.

Strateški del

Strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine; usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena; območja naselij in območja razpršene poselitve.
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18)

Tekstualni del: Neuradno prečiščeno besedilo

Grafični del: 
Karta 01: Zasnova prostorskega razvoja 
Karta 02: Osnovna namenska raba in glavno infrastrukturno omrežje 
Karta 03: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč 
Karta 04: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo 
Karta 05: Usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje 
Karta 06: Usmeritve za razvoj v krajini 
Karta 07: Zasnova zelenih površin 
Karta 08: Cestno omrežje 
Karta 09: Železniško omrežje 
Karta 10: Javni potniški promet 
Karta 11: Kolesarski promet 
Karta 12: Oskrba s toploto, plinom in naftnimi derivati 
Karta 13: Elektroenergetski sistem 
Karta 14: Vodovodni sistem 
Karta 15: Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 
Karta 16.a: Območja in objekti za potrebe obrambe
Karta 16.b: Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja

Izvedbeni del

Izvedbeni del OPN določa podrobnejše prostorske izvedbene pogoje, območja podrobne namenske rabe prostora in je neposredna pravna podlaga za vse posege v prostor v občini. Določa tudi območja, za katera bodo izdelani občinski podrobni prostorski načrti (OPPN), ki so namenjeni nepozidanim območjem, območjem celovite prenove in zahtevnejšim infrastrukturnim objektom, ter vsebuje usmeritve za njihovo pripravo.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22)

Tekstualni del: Neuradno prečiščeno besedilo

Grafični del: Vpogled v spletni aplikaciji UrbInfo

Od junija 2018 je v uporabi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), po katerem se bo strateški prostorski akt občine imenoval občinski prostorski plan (OPP), izvedbeni pa občinski prostorski načrt (OPN). Prihodnji postopki priprave občinskih prostorskih aktov bodo potekali skladno z veljavnim Zakonom o urejanju prostora.

Preberite tudi

Izvedbeni akti – Občinski podrobni prostorski načrt MOL (OPPN)

Na osnovi OPN MOL pripravljamo tudi izvedbene prostorske dokumente za podrobnejši razvoj posameznih območij, to so občinski podrobni prostorski načrti (OPPN). 

Poslovne in gospodarske cone v Ljubljani

V občinskem prostorskem načrtu opredeljujemo tudi razvoj gospodarskih con v mestu, s katerimi spodbujamo investicije za razvoj gospodarstva. Za gospodarske poslovne cone in industrijo smo tako določili več kot 550 ha, od tega je več kot 120 ha prostih nepozidanih površin v zdajšnjih gospodarskih conah, ki pretežno pomenijo nadomeščanje ali obnovo degradiranih območij, ki jih tako rehabilitiramo in hkrati revitaliziramo. Mesto razvijamo v duhu urbane prenove, ob tem pa aktivno varujemo zeleni sistem mesta.

Zlati svinčnik za OPN

Za Občinski prostorski načrt MOL ID smo skupaj z izvajalcem LUZ, d. d., leta 2011 prejeli priznanje zlati svinčnik, ki ga podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, leta 2013 pa skupaj z izvajalci (LUZ, d. d., UIRS in OIKOS, d. o. o.) nagrado Maksa Fabianija, osrednjo državno nagrado za prostorsko načrtovanje in urbanizem. Pred tem smo za Ciljne raziskave kot osnove za pripravo novega prostorskega načrta Mesta Ljubljana v letu 2008 prejeli nagrado Evropskega sveta prostorskih načrtovalcev (ECTP – The European Council of Spatial Planners). Nagrado podeljujejo za evropske dosežke v urbanističnem in regionalnem načrtovanju.

2 Priznanje ZlatiSvincnik avtor TomazLevicar Kopija