torek, 30. 5. 2017

Celostna prometna strategija MOL

Mestna občina Ljubljana predstavlja Celostno prometno strategijo, strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti v Ljubljani, ki jo bo skupaj z akcijskim načrtom za njeno izvedbo Mestni svet MOL obravnaval na junijski seji.

S strategijo, ki smo jo v zadnjih šestih mesecih pripravljali skupaj z različnimi deležniki in širšo javnostjo, nadgrajujemo leta 2012 sprejeto Prometno politiko MOL (PP MOL), ki temelji na Viziji Ljubljana 2025. Celostna prometna strategija (CPS MOL) in akcijski načrt za njeno izvedbo bosta obravnavana na junijski seji Mestnega sveta MOL, sprejet in potrjen strateški dokument pa predstavlja osnovo za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev, ki bodo v okviru nadaljnjih razpisov namenjeni ukrepom na področju trajnostne mobilnosti.

Izdelavo CPS smo zastavili kot nadaljevanje uresničevanja zastavljenih ciljev in na skupnih izhodiščih ter postopkih, ki veljajo za vse slovenske občine. Z vsemi ključnimi deležniki smo se osredotočali na dolgoročno trajnostno načrtovanje prometa in tako v sodelovanju z izdelovalci, Ljubljanskim urbanističnim zavodom (LUZ d.d.) ter Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), oblikovali CPS MOL. Vsebinsko se nadgradnja PP MOL kaže predvsem v poudarkih na zeleni mestni politiki, strateškem vključevanju električne mobilnosti, definiranih novih ključnih ciljih ter ukrepih za njihovo doseganje.

Čeprav smo z deležniki in meščani ter obiskovalci Ljubljane sodelovali že pri snovanju PP MOL, smo pri oblikovanju CPS celovitemu vključevanju javnosti namenili še posebej veliko pozornosti. Uporabili smo sodobne metode, s katerimi smo izvedli več kot 10 različnih aktivnosti vključevanja in obveščanja javnosti. V pripravo so bili aktivno vpleteni tako sodelavci oddelkov in služb mestne uprave, javnih zavodov in podjetij MOL kot tudi predstavniki četrtnih skupnosti ter številni prebivalci in obiskovalci Ljubljane.

Odzivi so bili nad pričakovanji: prejeli smo namreč več kot 1.600 predlogov za prometne izboljšave, ki smo jih glede na možnosti realizacije upoštevali v strateškem dokumentu.

CPS2

Posodobljen je tudi osnovni cilj PP MOL, da se do leta 2020 opravi tretjina poti peš in s kolesom, tretjina z javnim prevozom in tretjina z osebnim avtomobilom. Tako je v CPS načrtovano, da bosta do leta 2027 dve tretjini poti opravljeni na trajnosten način – peš, s kolesom ali z javnim potniškim prometom, le tretjina pa z osebnimi avtomobili. Že zdaj smo namreč presegli nekatere prvotno zadane cilje: zelo se je povečal delež poti, opravljenih peš in s kolesom, in sicer na račun tistih, opravljenih z avtomobilom.

V postopku priprave CPS MOL smo izvedli tudi anketo v treh sklopih, s katero smo želeli pridobiti podatke o stališčih in željah glede urejanja vseh vrst prometa (hoja, kolesarjenje, javni, avtomobilski in mirujoči promet) v MOL. Glede na to, da je bila anketa spletna in razmeroma kratka, smo v oblikovanje celostne prometne strategije tako vključili tudi tiste posameznike, ki se v časovno zahtevnejše participativne prakse, kot na primer javne razprave po četrtnih skupnostih MOL, morda ne bi vključili, vseeno pa so želeli izraziti svoje želje in mnenja glede mobilnosti v Ljubljani. Ker smo prek ankete v proces vključili 750 posameznikov, jo opredeljujemo kot pomemben in koristen sklop podatkov, ki je vplival na izbiro ciljev in ukrepov, vključenih v CPS MOL. Iz ankete lahko sklepamo, da je naklonjenost konceptu trajnostnega urejanja prometa visoka. Analiza kaže, da izmed različnih vrst mobilnosti najbolj izstopa poudarjanje pomena izboljšanja pogojev za kolesarjenje in kolesarske infrastrukture tako v središču mesta kot izven njega.

Rezultati ankete so objavljeni tukaj, vse podrobnosti o Celostni prometni strategiji pa si lahko ogledate na portalu CPS.