Meščanke in meščani

Aktivni dialog

Meščanke in meščani so naši prvi in najpomembnejši deležniki, ki si zaslužijo le najboljše. S številnimi izvedenimi projekti, aktivnostmi in dogodki izboljšujemo kakovost življenja ter si prizadevamo biti najboljši servis. Prek različnih komunikacijskih kanalov ažurno informiramo o dogajanju v Mestni občini Ljubljana, prav tako jih aktivno vključujemo v sooblikovanje programov in projektov. Vse to omogoča, da vzpostavimo in ohranjamo dialog ter tako skupaj soustvarjamo lepše in prijaznejše mesto.

Informiramo

Odsek za odnose z javnostmi

Skrbimo za celovito informiranje javnosti prek različnih komunikacijskih kanalov: pripravljamo sporočila za javnost, novinarske konference in različne dogodke. Skrbimo tudi za ažurno interno informiranje sodelavk in sodelavcev. Uradno spletno mesto www.ljubljana.si Vir aktualnih informacij in storitev mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem MOL. Smo prva občina v Sloveniji, ki je spletno mesto celovito prilagodila osebam z oviranostmi, skladno z mednarodnimi smernicami. Tako je spletno mesto www.ljubljana.si dostopno vsem. Meščanke in meščani na spletni strani www.ljubljana.si lahko spremljajo neposredne prenose naših novinarskih konferenc in sej mestnega sveta.

Glasilo Ljubljana

Glasilo je osrednji informator o življenju in delu v Mestni občini Ljubljana na vseh področjih. Izhaja v skoraj 122.000 izvodih, brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v Ljubljani.

Družbena omrežja

Z našimi meščankami in meščani aktivno komuniciramo tudi prek družbenih omrežij. Aktualne informacije objavljamo na Facebooku in Instagramu, predstavitvene filme pa na kanalu Youtube. Župan Zoran Janković na svojem Facebook profilu v kratkih video posnetkih redno izpostavlja t. i. »pluse in minuse«. Pluse si prislužijo uspešna in pozitivna dogajanja, z minusi pa opozarja na slaba in škodljiva ravnanja ter napake.

Elektronske novice

Redni obveščevalnik z aktualnimi novicami, ki vas pričaka v elektronskem nabiralniku. Vsak teden pripravljamo elektronske novice v slovenskem jeziku, dvakrat mesečno pa v angleškem jeziku.

Prisluhnemo

Odsek za pobude meščanov

Deluje v sklopu Kabineta župana in je namenjen prav meščankam in meščanom, ki svoja vprašanja, predloge in pobude pošljejo po elektronski pošti, pokličejo po telefonu ali se osebno zglasijo. Sodelavci odseka njihove pobude sprejmejo in priskrbijo odgovore.

2 a

Meščanka na dnevu odprtih vrat pri županu 

Interaktivni portal Pobude meščanov

Decembra 2008 smo za bolj odprto in preglednejšo komunikacijo z meščankami in meščani vzpostavili interaktivni portal, prek katerega nam prebivalci pisno sporočajo svoje predloge in zastavljajo vprašanja. Tako pobude kot odgovori nanje so javno objavljeni. Od začetka delovanja do konca leta 2017 smo prejeli približno 19.000 pobud.

Gostovanje na radijskih postajah

Župan mesečno gostuje na radijskih postajah, kjer v neposrednem prenosu odgovarja na vprašanja poslušalcev in jih seznanja z aktualnim dogajanjem v Ljubljani.

Blizu ljudem

Župan Zoran Janković poleg dela, ki ga opravi v pisarni, veliko časa preživi tudi na terenu, kjer spremlja potek del na gradbiščih in se srečuje s prebivalci. Udeležuje se protokolarnih in družabnih dogodkov z različnimi javnostmi, kot mediator pa uspešno zaključuje zgodbe, kjer pred tem nihče ne vidi izhoda. Že prvo leto županovanja je uvedel redna mesečna srečanja z meščani, t. i. dan odprtih vrat, kjer je vsem osebno na voljo za pogovor. Njegova dostopnost, občutek do sočloveka in pripravljenost prisluhniti vsakomur privabijo vedno večje število ljudi, ki si želijo osebnega pogovora z županom. Zato dnevi odprtih vrat sedaj potekajo namesto enkrat tudi do trikrat mesečno. Od leta 2007 do 2017 je župan osebno sprejel že več kot 26.000 meščank in meščanov.

mescani 1

Župan Zoran Janković je rad med ljudmi.

 

Z vključevanjem soustvarjamo mesto

Javne razprave, predstavitve, delavnice in posveti

Ob pripravi uradnih dokumentov, kot so prostorski plani, strategije ipd., pripravljamo javne razprave, predstavitve, delavnice in posvete, kjer meščanke in meščane ažurno seznanjamo z načrti in prisluhnemo njihovim predlogom. Te po preučitvi in na podlagi strokovne presoje, kjer je možno, upoštevamo, vključimo v načrte in tudi realiziramo.

Meščanke in meščani soodločajo

Meščanke in meščani svoje predloge podajo na sedež četrtne skupnosti in tako aktivno sodelujejo v procesih odločanja. Župan in pristojni podžupan imata s predstavniki četrtnih skupnosti redna srečanja, kjer obravnavajo predlagane vsebine in določijo prioritetne naloge. Te nato vključimo v proračun in izvedemo. 

Dostopni ranljivim skupinam

Za osebe nad 65 let in osebe z oviranostmi smo v središču mesta na Mačkovi ulici odprli informacijsko pisarno, kjer jih seznanjamo z različnimi storitvami in aktivnostmi, namenjenimi prav njim, na voljo pa smo tudi za njihova vprašanja.

Sodelujemo

Skupaj z meščankami in meščani izvajamo različne akcije in dogodke, od katerih izpostavljamo najodmevnejše:

Akcija Za lepšo Ljubljano

Vsakoletna tradicionalna enomesečna čistilna akcija poteka od 22. marca, svetovnega dneva voda, do 22. aprila, svetovnega dneva Zemlje. V tem času se zvrstijo številne aktivnosti, s katerimi skupaj z meščankami in meščani poskrbimo za čisto in urejeno okolje. V akciji sodelujejo četrtne skupnosti, turistična in druga društva ter posamezniki, ki jim je mar za svoje mesto. Posebno pozornost namenjamo tudi čiščenju reke Ljubljanice.

Evropski teden mobilnosti

Vsako leto med 16. in 22. septembrom se pridružimo največji evropski iniciativi za spodbujanje trajnostne mobilnosti, v okviru katere izvajamo skupaj z različnimi deležniki številne aktivnosti z namenom ozaveščanja o alternativnih oblikah mobilnosti ter uvajamo trajne ukrepe. Ljubljana je edino mesto, ki je kar dvakrat prejelo prvo nagrado za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti.

Zeleno leto

V letu 2016, ko smo nosili laskav naslov zelena prestolnica Evrope, smo pripravili celoletni brezplačni program s tematskimi aktivnostmi in dogodki, v katerega so bili vpeti najširši deležniki – meščanke in meščani, javna podjetja in zavodi MOL, vrtci in osnovne šole, četrtne skupnosti, zasebna podjetja, nevladne organizacije, društva – skupaj več kot 300. V tem letu smo pred Mestno hišo postavili lesena paviljona, t. i. Točka.Zate., v katerih je vsak dan potekal raznolik program; zvrstilo se je preko 600 dogodkov, ki jih je obiskalo približno 34.000 ljudi. Vsaka četrtna skupnost je bila tri tedne ambasador zelene prestolnice Evrope in v tem času je izvajala različne aktivnosti za krepitev trajnostnega ravnanja.

Širimo dobre prakse

Ozaveščamo z različnimi družbeno-odgovornimi kampanjami:

Človek, čuvaj svoje mesto

Opozarjamo na nesprejemljivost vandalizma in poudarjamo pomen spoštovanja našega skupnega javnega prostora. Tako smo se leta 2015 osredotočili na preprečevanje nedovoljenega grafitiranja in uničevanja javnih objektov, v letih 2016 in 2017 pa smo v središče akcije postavili ozaveščanje o pobiranju pasjih iztrebkov in odmetavanju žvečilnih gumijev v koš.

6 b

Nisem večna, sem pa zato manj tečna. Sem biološko razgradljiva vrečka.

Opozarjamo na prekomerno uporabo plastičnih vrečk, ki so škodljive za okolje, in promoviramo uporabo biološko razgradljivih vrečk.

Pusti se zapeLJati

Spodbujamo in ozaveščamo o okolju prijaznih oblikah mobilnosti, kot so hoja, kolo, javni prevoz ali kateri drug trajnostni način premikanja.

Enkratno je stvari uporabljati večkratno

Spodbujamo trajnosten odnos do stvari – premišljeno nakupovanje, ponovno prodajo, zamenjavo in souporabo.

Rokavice gor!

Ozaveščamo o invazivnih tujerodnih vrstah in o tem, kako ravnati z njimi.

Naravne nesreče

Izvajamo preventivne delavnice, kjer meščanke in meščane ozaveščamo o naravnih nesrečah (poplave, potresi, požari) ter jim svetujemo, kako se nanje pripraviti in kako ravnati, če se zgodijo.

Bodi zvezda, ne meči petard!

Vsakoletno preventivno akcijo izvajamo skupaj s Policijsko upravo Ljubljana, s katero opozarjamo na nevarnosti uporabe petard in drugih pirotehničnih sredstev.

12