Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov, znanstvenega oz. strokovnega tiska ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov za potrebe MOL za leto 2008 in/ali za leta od 2008 do 2010

Zaključen: 28. 1. 2008 , odpiranje prijav: 28. 1. 2008

Datum objave: 28. 12. 2007
Rok za prijavo: 28. 1. 2008
Odpiranje prijav: 28. 1. 2008

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 -UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana

 

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov, znanstvenega oz. strokovnega tiska ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov za potrebe MOL za leto 2008 in/ali za leta od 2008 do 2010

 

I. Predmet razpisa:

I. a. Raziskovalni in razvojni projekti za potrebe Mestne občine Ljubljana:

Področja raziskovanja:

A)

 1. Ogrožene rastlinske in živalske vrste ter habitati na Ljubljanskem barju
 2. Čiščenje odpadnih voda in predlogi za ureditev čistilnih naprav na podeželskem zaledju MOL
 3. Sanacija malih vodnih tokov in ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Ljubljane
 4. Metode in tehnike trženja mesta:
 5. Primerjalna analiza razvojnih sposobnosti mesta
 6. Velike mednarodne športne prireditve v Ljubljani
 7. Javni brezžični dostop do računalniškega omrežja v Ljubljani
 8. Raziskava o motnjah hranjenja –zdravstveni in socialni vidik
 9. Potencialne lokacije za preselitev stanovalcev iz barakarskih naselij Koželjeva in Tomačevska
 10. Vzdrževanje bronastih spomenikov
 11. Primerjalna analiza razvoja kulture v izbranih evropskih mestih
 12. Zgodovina gradnje v Ljubljani – opis gradbenih tehnologij, materialov in konstrukcij, njihove ustreznosti s stališča potresne odpornosti in ranljivosti objektov

 

B) DRUGI APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI s ciljem izboljšanja kakovosti življenja v mestu

Obrazložitev raziskovalnih področij je podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji (obrazec RP 4 (obrazložitev raziskovalnih področij)

 

I. b. Znanstveni oziroma strokovni tisk in posveti             

Znanstveni in strokovni tisk:

 • Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki predstavljajo pomemben prispevek k promociji Ljubljane in izboljšanju kakovosti življenja v mestu: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.

Znanstveni in strokovni posveti:

 • delavnice, seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane oziroma predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji in izboljšanju kakovosti življenja v mestu.

 

MOL bo sofinancirala samo stroške tiska publikacij in tehnične stroške pri organizaciji posvetov (najem dvoran, pripravo gradiv in druge tehnične stroške).

 

II. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis:

Vlagatelji so lahko zasebni raziskovalci in pravne osebe, ki delujejo na območju MOL in so ustanovljene v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah na podlagi zakona in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:

 • Raziskovalni projekti: javni zavodi, nepridobitne organizacije, zasebni raziskovalci (Pravilnik o registru zasebnih raziskovalcev, ULRS št. 12/05 z dne 10.02.2005 in dop. št. 5/07 z dne 19.01.2007)
 • Znanstveni in strokovni tisk: založbe, javni zavodi, nepridobitne organizacije
 • Znanstveni in strokovni posveti: javni zavodi, nepridobitne organizacije

 

III. a. Merila za izbiro izvajalcev raziskovalnih projektov:

-          seznanjenost z dosedanjimi tematskimi projekti in njihova uporaba

-          seznanjenost s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane in predlogom strateškega prostorskega načrta MOL

-          uporabnost za potrebe MOL

-          izvirnost predlaganih rešitev

-          realnost planiranja

-          usposobljenost vodje projekta in raziskovalne skupine

-          metodološko-tehnična izvedljivost projekta

Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec RP 3: merila za ocenjevanje vlog)

 

III. b. Merila za izbor izvajalcev znanstvenega in strokovnega tiska:

 • pomen in aktualnost vsebine za MOL,
 • ugled avtorja(-ev) publikacije,
 • delež sofinanciranja s strani drugih subjektov. 

Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec T 3: merila za ocenjevanje vlog- tisk)

 

III. c. Merila za izbor organizatorjev strokovnih oziroma znanstvenih posvetov:

 • pomen in aktualnost tematike,
 • ugled vabljenih udeležencev,
 • neposredna koristnost vsebine za MOL,
 • pričakovana odzivnost,
 • racionalna in varčna izvedba. 

Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec P 3: merila za ocenjevanje vlog -posveti)

 

IV. Okvirna višina sredstev

Raziskovalni projekti: 187.700 EUR
Tisk in posveti: 23.570 EUR

 

V. Roki porabe dodeljenih sredstev:

MOL bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z določili Odloka o proračunu MOL za leto 2008 in veljavnimi zakonskimi predpisi.

Dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena v letu 2008.

 

VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve:

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 28.1.2008 (velja datum poštnega žiga).

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga, vključno s predpisanim številom izvodov, mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno oznako "Ne odpiraj – vloga: raziskovalni projekti 2008" oziroma – " Ne odpiraj -vloga: znanstveni tisk" oziroma – " Ne odpiraj -vloga: znanstveni posvet".

 

VII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev 

Odpiranje vlog, ki jih vodi področna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 30.1.2008. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.

Na odpiranju ugotavlja področna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo.

 

VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu

Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.

Zavržene bodo vloge:

 • ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki tega besedila razpisa,
 • ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:

 • tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in,
 •  ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.

 

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili, kriteriji in merila ter vzorci pogodb) dvignejo prijavitelji od dneva te objave do izteka prijavnega roka vsak delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, II. nadstropje, Ljubljana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si .

 

X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na telefonu številka 306 46 54 (Smilja Repič Burger), fax 306 46 90, oziroma po elektronski pošti smilja.repic@ljubljana.si vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

 

Mestna občina Ljubljana

Obrazci