10. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 16. 12. 2019 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2018 in projektov v izvajanju

 6. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020
  b) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2020
  c) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2020
  d) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021
  e) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2021
  f) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2021

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 7. Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 iz naslova povečanega obsega dela

 10. Osnutek Odloka o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška (za prostorski enoti P5 in P6)

 12. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 147 – območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti s predlogom za hitri postopek

 13. Predlog Letnih programov športa v Mestni občini Ljubljana za leta 2020, 2021 in 2022

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 14. Osnutek Odloka o imenovanju ulic, poti, trga in parka ter o spremembah potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik