11. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 23. 11. 2015 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 9. in 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Glasovanje

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

  Glasovanje

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 za leto 2015 c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2015 d) Predlog Odloka o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 e) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2016 f) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2016

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. a) Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2015 b) Predlog Sprememb finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2016

 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

 8. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2016

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Umik točke iz dnevnega reda

  Glasovanje

 9. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 302 Vrtno mesto Kozarje – del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 10. Predlog Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji Javnega zavoda Kinodvor 2016 – 2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik