13. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 12. 7. 2004 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnikov 10. in 11. seje ter 24., 25. in 26. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
 3. Kadrovske zadeve
 4. Predlog Obvezne razlage določil Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja MS 1/2 in MR 1/1 Zelena jama (Uradni list RS, št. 99/02), ki urejajo objekt A 1
 5. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo
 6. Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 3/5 Brdo in južni del območja urejanja VP 3/2 Brdo
 7. Predlog Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
 8. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana |priloga|
 9. Predlog Sklepa o soglasju k predhodnem soglasju in o sprejemu sprememb in dopolnitev Akta o ustanovitvi Ustanove SKUPAJ - Regionalnega centra za psihosocialno dobrobit otrok
 10. Usmeritve za razvoj športa v javnem interesu v Mestni občini Ljubljana do leta 2008
 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile Kumar s predlogom za sprejem po hitrem postopku
 12. a) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestni muzej Ljubljana
  b) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče za otroke in mlade Ljubljana
  c) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center
  d) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana
 13. |Skupna obrazložitev|
  a) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Parkirišča, d.o.o.
  b) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Ljubljanske tržnice, d.o.o.
  c) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Žale, d.o.o.
 14. Osnutek Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada Mestne občine Ljubljana za pospeševanje gospodarskih javnih služb. 

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik