14. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 21. 3. 2016 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Potrditev uradnega prečiščenega besedila Statuta Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 6. Potrditev uradnega prečiščenega besedila Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 7. Predlog Odredbe o prenehanju veljavnosti Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin

 8. a) Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana b) Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

 9. Predlog Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016 - 2019

 10. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče s predlogom za hitri postopek

 11. Predlog Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (umik točke)

  Umik točke iz dnevnega reda

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 12. Predlog Akta o spremembah Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Staro letališče Ljubljana«

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 13. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška 2016-2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 14. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 15. Predlog Akta o prenehanju veljavnosti Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Revitalizacija športnega centra Savsko naselje«

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 16. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 17. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 18. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 384 Velika Hrušica

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 19. Predlog Sklepa o seznanitvi s stališči župana MOL do problematike nastanitve migrantov v Mestni občini Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Zapisnik