19. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 7. 7. 2008 / 00:00

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
 3. Poročilo župana
 4. Kadrovske zadeve
 5. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
 6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje
 8. Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana
 9. Osnutek Odloka o programu opremljanja za območje Potniškega centra Ljubljana
 10. Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CS 7/18 Zarnikova ulica)
 11. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice
 12. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠS 1/1-2-del Stara Šiška in ŠR 1/2- 1 Bellevue
 13. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas
 14. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za večstanovanjski niz ob Galjevcu s predlogom za hitri postopek
 15. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 764/1, 764/4, 772/1, 781/1, 782/1, 783/1, 785/1, 785/2 in 785/3 k.o. Moste
 16. 16. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja – prodaje dela poslovne stavbe in pripadajočega zemljišča – parkirišča, na naslovu Komenskega 7, Ljubljana, ležeče na zemljišču parc. št. 2457 s pripadajočo gradbeno parcelo št. 2455/2, obe k.o. Tabor in v celoti zemljišč parc. št. 2455/1, 2454, obe k.o. Tabor
 17. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1312/2, 1316/11, 1316/13, 2021/3 in 2021/5 vse k.o. Vič
 18. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije s predlogom za hitri postopek
 19. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za leto 2007
 20. Predlog Sklepa o soglasju k izplačevanju povečane delovne uspešnosti v Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije za leto 2008

  Predlog razširitve dnevnega reda:

  Dnevni red 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 7. 7. 2008 se razširi z novimi točkami:
  6.a točko z naslovom: »Predlog Odloka o določitvi imena parka, ulice in poteka ulice na območju Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek«
  6.b točko z naslovom: »Predlog Odloka o določitvi imena in poteka ulice na območju Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek«
  6.c točko z naslovom: »Osnutek Odloka o določitvi imena in potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana«
  14. točko z naslovom: »Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij ŠO 1/2, ŠT 1/2 in ŠS 1/6«
  18. točko z naslovom: »Predlogi sklepov o spremembah sklepov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Vrtca Mladi rod, Vrtca Hansa Christiana Andersena, Vrtca Pedenjped, Vrtca Ledina, Vrtca Šentvid, Vrtca Jelka in Vrtca Črnuče«

Sprejeti dnevni red

Zapisnik