2. seja Mestnega sveta MOL

Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 29. 1. 2007 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 1. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude svetnikov
 3. Kadrovske zadeve
 4. Predlog Sklepa o zavrnitvi pobude za sprejem obvezne razlage 4. člena Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 5. Predlog Sklepa o pooblastilu županu za odločanje na sejah Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.
 6. a) Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2005
  b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2005
 7. Predlog Odloka o razglasitvi Domačije Topolovčar za kulturni spomenik lokalnega pomena
 8. Osnutek Odloka o razglasitvi Starega letališča Ljubljana za kulturni spomenik lokalnega pomena
 9. Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za kulturno- zgodovinske spomenike s predlogom za hitri postopek
 10. Predlog Sklepa o soglasju k priznanju enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov s področja kulture
 11. Predlog Sklepa o soglasju k povečanemu obsegu sredstev za delovno uspešnost v javnih zavodih s področja kulture
 12. Predlog Sklepa o določitvi višine dela plače za delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov s področja kulture
 13. Osnutek Odloka o razglasitvi hotela Bellevue za kulturni spomenik lokalnega pomena
 14. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana s predlogom za hitri postopek
 15. Predlog Sklepa o prenehanju javnega zavoda Keramični in lončarski center
 16. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zelena jama s predlogom za sprejem po hitrem postopku
 17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana po hitrem postopku
 18. Predlog Sklepa o soglasju k cenam storitev pomoči družini na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo Zavoda za oskrbo na domu
 19. Predlog Sklepa o soglasju k cenam storitve pomoči družini na domu Comettu, Zavodu za pomoč in nego na domu in Centru Kontura, d.o.o.
 20. a) Osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt
  b) Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt
 21. a) Osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)
  b) Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za del območja urejanja ŠO 1 / 2 Šiška (vzhodni del)
 22. Osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama
 23. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CO 5/13 RTV)
 24. Predlog Odloka o programu opremljanja za del območja urejanja CS 10/1 Tribuna
 25. Predlog Odloka o programu opremljanja za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del)
 26. Izgradnja kompleksa Šumi, operativni sklepi za zaščito javnega interesa

Sprejeti dnevni red

Zapisnik