20. Seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 29. 9. 2008 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 18. in 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
 3. Poročilo župana
 4. Kadrovske zadeve
 5. Predlog Obvezne razlage za Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88 in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07, 95/07, 57/08)
 6. Predlog Obvezne razlage za Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CI 6/15 Pediatrična klinika, CI 6/16 Univerzitetni KC, CR 6/17 Park ob Zaloški in CR 6/18 Pletenina (Uradni list RS, št. 52/97, 98/99)
 7. Predlog Obvezne razlage za Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 11/95, 40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 85/02 – odločba US, 89/02, 79/04)
 8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kanalizacijski zbiralnik C0 od Ježice do Sneberij
 9. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2008
 10. Poročilo o poslovanju družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za obdobje januar – junij 2008
 11. Poročilo o poslovanju družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za obdobje januar – junij 2008
 12. Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
 13. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 32/16, 32/17, 32/11, 31/21, 31/4, 31/5, 2326/13 vse k.o. Rudnik in parc. št. 245/345, 245/336 in 245/188 vse k.o. Karlovško predmestje
 14. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 3274/5 k.o. Ajdovščina
 15. Informacija o stanju varnosti v Mestni občini Ljubljana v letu 2006/2007
 16. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Kinodvoru
 17. Osnutek Odloka o urejanju in čiščenju pokopališč
 18. Predlog Odredbe o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje občinska taksa
 19. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost v.d. direktorice JZ Lekarna Ljubljana za leto 2007
 20. Osnutek Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana
 21. Predlog Sklepa o soglasju k spremembam Statuta Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije

  Predlog razširitve dnevnega reda:
  22. točko z naslovom: »Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah s predlogom za hitri postopek« 
  23. točko z naslovom: »Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju javne razsvetljave s predlogom za hitri postopek« 
  24. točko z naslovom: »Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.«.

Sprejeti dnevni red

Zapisnik