24. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 18. 3. 2013 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 22. in 23. seje ter 8. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

 5. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 191 Podutik Kamna Gorica - zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca – Podutiška (del)

 6. Predlog Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril-Metodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena

 7. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 389/6, k.o. 1727 - Poljansko predmestje (ID 5921208)

 8. Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2012

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 10. Poročilo o aktivnostih Mestne občine Ljubljana za starejše v obdobju od 2010 do 2012

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Akcijskega načrta »Starosti prijazna Ljubljana« za obdobje od 2013 do 2015

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik