24. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 26. 1. 2009 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 22. seje in 12. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

  Gradivo

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 6. a) Predlog Sprememb poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2009 b) Predlog Investicijskega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2010

 7. a) Predlog Spremenjenega poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2009 b) Predlog načrta investicij družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2010

 8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dela območij urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica in MG 6/1

 9. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna)

 10. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanjskega naselja Hiše Stožice v ureditvenem območju BS 4/5 Tomačevo – morfološka enota 2A/7 – del s predlogom za hitri postopek

 11. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja Stanovanjske soseske Gmajna v Črnučah

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 12. Osnutek Odloka o urejanju in oddaji vrtičkov v zakup

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 13. Osnutek Odloka o določitvi višine turistične takse

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 14. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 835/21 k.o. Nadgorica

 15. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra- parc. št. 1468/3, 1468/4, 1468/5, k.o. Ježica

Sprejeti dnevni red

Zapisnik