27. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 25. 9. 2017 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  3. Poročilo župana

  4. Kadrovske zadeve

  5. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2017

  6. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

  7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana s predlogom za hitri postopek

  8. Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov v Medicinskem centru Vilharjeva v Ljubljani

  9. Predlog Sklepa o spremembi družbene pogodbe družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o.

  10. Predlog Odloka o določitvi imen ulic, parka in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana