28. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 23. 10. 2017 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017
  b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2017
  c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2017
  d) Predlog Odloka o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018
  e) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov
  za leto 2018
  f) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2018

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. a) Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2017
  b) Predlog Spremembe finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2018

 7. a) Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del
  b) Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

 8. Predlog Rebalansa poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2017

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Sklepa o dopolnitvi in spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Galjevica

 10. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (umik)

  Umik točke iz dnevnega reda

 11. Predlog Odloka o spremembi Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad s predlogom za hitri postopek

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 12. Predlog Odloka o spremembi Odloka o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov s predlogom za hitri postopek

 13. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – na nepremičninah ID znak: parcela 1732 285/5, parcela 1732 285/4, parcela 1738 267/17, parcela 1738 267/19, parcela 1725 3255/4, parcela 1756 982/51, parcela 1753 759/2

Sprejeti dnevni red

Zapisnik