28. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 13. 12. 2021 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

 5. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2020 in projektov v izvajanju

 6. a) Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta »Starosti prijazna Ljubljana« za obdobje od 2016 do 2020
  b) Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta »Ljubljana – občina po meri invalidov« za obdobje od 2019 do 2020
  c) Predlog Načrta ukrepov Ljubljana. Dostopna vsem. za mesto, dostopno osebam z oviranostmi in starejšim, za obdobje od 2021 do 2025

 7. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu Mestne knjižnice Ljubljana za obdobje 2022 – 2026

 8. Osnutek Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi zgodovinskih spomenikov na območju občine Ljubljana Šiška

 9. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

 10. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2022 iz naslova povečanega obsega dela

 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (umik)

 12. Predlog Sklepa o popravi Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 191 Podutik Kamna Gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca – Podutiška (del)