3. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 19. 1. 2015 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 1. izredne in 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015 b) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 6. Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2015

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 7. Poslovni načrt družbe ŽALE Javno podjetje, d. o. o. za leto 2015

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 43 Cona Zadobrova – del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 9. Predlog Odloka o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob poplavah oktobra in novembra 2014, s predlogom za hitri postopek

 10. Predlog Letnega programa športa Mestne občine Ljubljana za leto 2015

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 11. Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 12. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 13. Predlog Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (umik)

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Umik točke iz dnevnega reda

 14. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih

 15. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1773/0, k.o. 2636 - Bežigrad, s parc. št. 686/2, 710/0, 719/0 in 720/0, vse k.o. 2681 – Brinje II, s parc. št. 73/68, 73/87 in 73/89, vse k.o. 1720 – Krakovsko predmestje, in s parc. št. 1440/0, 1443/0, 1446/0, 1452/0, 1458/0, 1463/0, 1469/0, 1470/2, 1475/0 in 1480/0, vse k.o. 2706 – Zelena jama

 16. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 597/5, 637/2, obe k. o. 1736 - Brinje I, in s parc. št. 1501/3, 1501/5, 1502/3, 1502/4, 1502/5, 1504/5 in 2013/4, vse k. o. 1723 – Vič

 17. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 50/41, k.o. 1736 – Brinje I, s parc. št. 660/1, k.o. 2681 – Brinje II, s parc. št. 66/3 in 66/4, obe k.o. 1728 – Ljubljana mesto, in s parc. št. 631/3, k.o. 1757 – Nadgorica

 18. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Sprejeti dnevni red

Zapisnik