31. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 20. 1. 2014 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 29. in 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2014 c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2014

 6. Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2014

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 7. Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2014

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 8. Poslovni načrt družbe Žale Javno podjetje, d. o. o. za leto 2014

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 – Kolizej

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 10. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 382 Stanovanjska soseska Koseze (del) (umik)

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Umik točke iz dnevnega reda

 11. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 80 Grad Bokalce

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih s predlogom za hitri postopek

 13. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 14. Predlog Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana 2014 – 2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 15. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 16. Predlog Sklepa o seznanitvi in soglasju k predlogu Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana

 17. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih

 18. Osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 19. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik