34. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 12. 5. 2014 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 2. Poročilo župana

 3. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 4. Osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Sklepa o stanovanjski najemnini

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 420 Polje – Pokopališče

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora

 8. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto ter povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1

 9. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 236 Litostroj – del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama

Sprejeti dnevni red

Zapisnik