35. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 9. 6. 2014 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

 5. Predlog Poročila o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015 v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013

 6. Predlog Odloka o uporabi proračunske rezerve za odpravo posledic škode na zelenih površinah, v živalskem vrtu, na gospodarski javni infrastrukturi in javni razsvetljavi na območju Mestne občine Ljubljana ob žledu iz februarja 2014, s predlogom za hitri postopek

 7. a) Predlog Sklepa o izločitvi enote Družinski center Mala ulica iz Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih in organiziranju enote kot samostojnega Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani b) Predlog Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani c) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

 8. Osnutek Odloka o določitvi imen in potekov ulic, parka, sprememb potekov ulic, imena kolesarski stezi ter o dopolnitvah seznama mostov in brvi v naselju Ljubljana na območju Mestne občine Ljubljana

 9. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 10. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 382 Stanovanjska soseska Koseze (del)

 11. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 43 Cona Zadobrova – del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

Sprejeti dnevni red

Zapisnik