35. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša. Mestni trg 1, 18. 6. 2018 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018
  b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z
  nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov
  za leto 2018
  c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov
  nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2018

 6. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019
  b) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
  Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2019
  c) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2019

 7. a) Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
  Ljubljana za leto 2018
  b) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
  za leto 2019

 8. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. a) Predlog Sklepa o soglasju k predlogu za vpis Lutkovnega muzeja Lutkovnega
  gledališča Ljubljana v razvid muzejev
  b) Predlog Sklepa o potrditvi Programa varovanja, Ocene stopnje tveganja in načrta
  varovanja za varovano območje Lutkovno gledališče Ljubljana ter škodnega
  zavarovanja muzejskih zbirk

 10. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 11. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 12. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje januar 2017 - december 2017 iz naslova povečanega obsega dela

 13. Predlog Strategije športa v Mestni občini Ljubljana do 2028

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 14. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 420 Polje - Pokopališče

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 15. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2018

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 16. Predlog Odloka o določitvi imen ulic, parkov, trgov in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Zapisnik