5. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 18. 4. 2011 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 2. Poročilo župana

 3. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 4. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2011 c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2011

 5. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010

 6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 209 Rožna dolina - center in del enote urejanja prostora RD-254

 7. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2011

 8. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2012

 9. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana – za zemljišča parc. št. 245/271, 245/329, 245/330, 245/331, 245/332, 245/333, 245/334, 246/35, 246/47 in 246/49, vse k.o. Karlovško predmestje

 10. Predlog Sklepa o sprejetju poročila o poteku likvidacijskega postopka in razdelitvi premoženja javnega zavoda Agencija za šport Ljubljana – v likvidaciji

 11. Predlog Akta o spremembah Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija

 12. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli

Sprejeti dnevni red

Zapisnik