6. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 18. 6. 2007 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 3. in 4. seje ter 4. in 5. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude
 3. Kadrovske zadeve
 4. Obravnava gradiva za Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (letna poročila)
 5. Letno poročilo Zavoda za turizem Ljubljana za poslovno leto 2006
 6. Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 - 2013
 7. Poročilo o realizaciji stanovanjskega programa za leto 2006
 8. Predlog Sklepa o sklepanju najemnih pogodb zaradi preprečevanja socialnih stisk v primerih obstoječih najemnih razmerij
 9. Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu izvajalcu C.O.S.I.O. socialni servis d.o.o.
 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo
 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
 12. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja Agencije za šport Ljubljana za leto 2006
 13. Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v Trnovem za kulturni spomenik lokalnega pomena
 14. Osnutek Odloka o razglasitvi graščine Bokalce v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
 15. Osnutek Odloka o razglasitvi Trgovskega paviljona v Šiški za kulturni spomenik lokalnega pomena
 16. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom - Center za kulturo mladih
 17. Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most
 18. Predlog Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT 2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve, CO 1/13 Južni trg in CT 10 Slovenska cesta
 19. Osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za kanalizacijski zbiralnik C0 od Ježice do Sneberij
 20. Osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)
 21. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče – Vižmarje
 22. Predlog Odloka o programu opremljanja za gradnjo na območju Bavarskega dvora, s predlogom za hitri postopek

Sprejeti dnevni red

Zapisnik