8. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 21. 10. 2019 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 7. seje in 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019
  b) Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2019
  c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2019

 6. a) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020
  b) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021

 7. Predlog Drugega rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada MOL za leto 2019

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik