8. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 24. 9. 2007 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 6. in 7. seje ter 8. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude ter odgovori na vprašanja in pobude
 3. Poročilo župana
 4. Kadrovske zadeve
 5. Poročilo o izvrševanju proračuna MOL za leto 2007 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2007
 6. Predlog Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2007
 7. Predlog Odloka o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek
 8. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije
 9. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije
 10. Predlog Odloka o razglasitvi Trgovskega paviljona v Šiški za kulturni spomenik lokalnega pomena
 11. Predlog Odloka o razglasitvi Hotela Bellevue za kulturni spomenik lokalnega pomena
 12. Osnutek Odloka o razglasitvi Hribarjeve hiše v Ljubljani, Tavčarjeva 2, za kulturni spomenik lokalnega pomena
 13. Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja na Jančah s pokopališčem za kulturni spomenik lokalnega pomena
 14. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost v.d. direktorice Javnega zavoda Lekarna Ljubljana za leto 2006
 15. Predlog Sklepa o soglasju k nameri ponudnika DEOS d.d. za opravljanje storitve institucionalnega varstva
 16. Predlog Sklepa o soglasju k nameri ponudnika Slovensko društvo HOSPIC za opravljanje storitve institucionalnega varstva
 17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavoda za turizem Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku
 18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 4/1 Letališče
 19. Predlog Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt
 20. Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 1/2 Javna skladišča (umik točke)
 21. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območjih urejanja MS 1/2 -1 in MR 1/1 Zelena jama - operativni sklepi za zaščito javnega interesa

* opomba: Ker je bilo v postopku priprave gradiva za obravnavo na seji mestnega sveta z navadno pošto pomotoma razmnoženo in odposlano napačno besedilo predloga odloka, prosim, da tekstualni del gradiva za 19. točko predlaganega dnevnega reda 8. seje mestnega sveta zamenjate z objavljenim gradivom na spletni strani (obenem pa vas obveščam, da ste z gradivom za omenjeno točko prejeli pravilne grafične priloge).

Sprejeti dnevni red

Zapisnik