9. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 18. 11. 2019 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnikov 8. seje in 3. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  3. Poročilo župana

  4. Kadrovske zadeve

  5. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

  6. Predlog Akta o spremembi Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju«

  7. Predlog Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA

  8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 147 - območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti

  9. Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za nezazidana stavbna zemljišča s parc. št. 1324, 1347/5, 1332/2, 1333/2, 1333/6, 1348/3, 2240/86 in 1348/2, vse k. o. 2636 Bežigrad