5. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 17. 6. 2019 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija

 6. Predlog Akcijskega načrta »Ljubljana – občina po meri invalidov« za obdobje od 2019 do 2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta »Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana« za obdobje od 2016 do 2018

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Akcijskega načrta »Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana« za obdobje od 2019 do 2022

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

Sprejeti dnevni red

Zapisnik