11. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 3. 12. 2007 / 15:30

Dnevni red

 1. Predlog Ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata članu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Potrditev zapisnikov 8. in 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 3. Vprašanja in pobude
 4. Poročilo župana
 5. Kadrovske zadeve
 6. Predlog Odloka o spremembi poteka in določitvi imena ulic na območju Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek
 7. Osnutek Odloka o določitvi imena ulice na območju Mestne občine Ljubljana
 8. Osnutek Odloka o avtotaksi prevozih
 9. Predlog Odloka o cestnoprometni ureditvi
 10. Predlog Sklepa o soglasju k spremembam Statuta Javnega gospodarskega zavoda Zavod za Turizem Ljubljana
 11. Predlog Sklepa o določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev v javnih zavodih s področja kulture
 12. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih s področja kulture
 13. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška
 14. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
 15. Predlog Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011
 16. Predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠP 6/2 SKIP
 17. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 2078/13, k. o. Lipoglav

Sprejeti dnevni red

Zapisnik