12. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 14. 12. 2015 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 386 Poslovna cona Litostroj (del)

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 6. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k predlogu Strategije razvoja Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih 2016 – 2020

 7. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center 2016 – 2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov s predlogom za hitri postopek

 10. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o stanovanjski najemnini

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 11. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 12. Predlog Odloka o spremembah Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

Sprejeti dnevni red

Zapisnik