12. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 20. 12. 2007 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 9. izredne seje ter 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 b) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 c) Predlog finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009

 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča s predlogom za hitri postopek

 7. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ljubljana za leto 2008

 8. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah s predlogom za hitri postopek

 9. Osnutek Odloka o urejanju in čiščenju javnih parkirnih površin (po skrajšanem postopku sprejet tudi predlog)

 10. Osnutek Odloka o urejanju in čiščenju javnih tržnic

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana

 12. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2008

 13. 1.Predlog Sklepa o pripojitvi Javnega zavoda športni objekti Bežigrad k Javnemu zavodu športno rekreacijski center Tivoli 2. Predlog Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda športno rekreacijski center Tivoli

 14. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Športno rekreacijskega parka Stožice

 15. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepov o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

 16. Osnutek Odloka o razglasitvi Sodne palače na Tavčarjevi 9 v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena (po skrajšanem postopku sprejet tudi predlog)

 17. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2006

Sprejeti dnevni red

Zapisnik