17. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 16. 11. 2020 / 15:30

ObvestiloGlasovanje, da seja poteka brez navzočnosti občanov

 

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 6. Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega Stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji Javnega zavoda Kinodvor 2021-2025

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih 2021-2025

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani za leto 2019 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 10. a) Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2020
  b) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2020

 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih s predlogom za hitri postopek

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 12. Predlog Odredbe o dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

 13. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 14. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 385 Zvezna ulica

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 15. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 16. Osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik