18. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 30. 6. 2008 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 15. in 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
 3. Poročilo župana
 4. Kadrovske zadeve
 5. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008
 6. Predlog Odloka o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana
 7. Predlog Pravilnika o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima
 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
 10. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BO 1/1 Lesnina, za del območja urejanja ŠO 1/1 Kurilnica (za Islamski versko kulturni center - IVKC)
 11. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica in MG 6/1
 12. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – Parc. Št. 591/1, 591/5, 591/6, 967/1, 992, 1004/1, 1052/3, 1052/4, 1810/10, 1810/14, 1810/15, 1810/16, 1810/17, 1810/22, 1810/23, 1810/24, 1810/26, 1813/1, 1813/3, 1813/5 in 1813/7, vse k.o. Stožice
 13. Predlog Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008 - 2011
 14. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2007
 15. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic vrtcev Mestne občine Ljubljana za leto 2007
 16. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Agencije za šport Mestne občine Ljubljana za leto 2007
 17. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Mestne občine Ljubljana za leto 2007
 18. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev glasbenih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2008
 19. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana za leto 2008
 20. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2008

Sprejeti dnevni red

Zapisnik