19. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 22. 10. 2012 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 2. Poročilo župana

 3. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 4. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2011

 5. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občina Ljubljana za leto 2012 b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2012

 6. a) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013 b) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014

  Sprejeti sklepi

 7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 133 Moste – Selo del in 313 Zaloška (Grablovičeva – Kajuhova) del

 8. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo s predlogom za hitri postopek

 9. Osnutek Odloka o razglasitvi Ježarjeve domačije v Šmartnem za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2013

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

Sprejeti dnevni red

Zapisnik