19. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 24. 10. 2016 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 18. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Gradivo

  Glasovanje

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2016 c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2016

 6. a) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 b) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2018

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 7. Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2016

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 8. Predlog Sklepa o imenovanju revizorja letnega poročila Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leti 2016 in 2017

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 9. Osnutek Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 10. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov

 11. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 598/2, k. o. 2636 – Bežigrad, s parc. št. 720/8, k. o. 2636 – Bežigrad, in s parc. št. 1666/3, k. o. 1738 – Dravlje

 12. Predlog Sklepa o razglasitvi Mestne občine Ljubljana za območje brez trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA

Sprejeti dnevni red

Zapisnik