21. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 17. 12. 2012 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 5. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013 b) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2013 c) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014 d) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2014

  Sprejeti sklepi

 6. a) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2013 b) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2014

 7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 360 Športni park Svoboda – del

 8. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov s predlogom za hitri postopek

 9. Osnutek Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Poslovnega načrta Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2013 in soglasje k ceni prevoza s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik