21. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 19. 12. 2016 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 b) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2017 c) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2017 d) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2018 e) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2018 f) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2018

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. Predlog Sklepa o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 7. Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 8. a) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2017 b) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2018

 9. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 10. Predlog Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 11. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 262 Stegne

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 12. Predlog Odloka o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 13. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana, s predlogom za hitri postopek

 14. Predlog Akta o prenehanju veljavnosti Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga«

Sprejeti dnevni red

Zapisnik