22. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 19. 4. 2021 / 15:30

Obvestilo | Glasovanje, da seja poteka brez navzočnosti občanov

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana
  b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2021
  c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2021

 6. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020

 7. Predlog Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Teniški center Tomačevo«

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 8. Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Rog

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 10. a) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2020
  b) Poročilo o uresničevanju Stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana 2019 –
  2022 za leto 2020
  c) Predlog Sklepa o soglasju k Splošnim pogojem poslovanja Javnega stanovanjskega
  sklada Mestne občine Ljubljana

 11. Predlog Strategije razvoja mestnih gozdov Ljubljane 2020-2045

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 12. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta (za funkcionalno enoto F11) – NIB

 13. Predlog Odloka o spremembah potekov ulic in o poimenovanju ulic, parkov in trga na območju Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Zapisnik