22. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 24. 11. 2008 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 20. in 21. seje ter 11. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

 5. Predlog Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019 – Izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih

 6. Predlog Akcijskega načrta za izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti oseb z oviranostmi v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 2008 do 2010

 7. Predlog Sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesij za izvajanje storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Ljubljana

 8. a) Predlog Sklepa o pripojitvi javnega zavoda Gledališče za otroke in mlade Ljubljana k javnemu zavodu Lutkovno gledališče Ljubljana b) Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana

 9. a) Predlog Sklepa o spojitvi javnih zavodov Mestnega muzeja Ljubljana in Mestne galerije Ljubljana b) Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane

 10. Predlog Sklepa o določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev v javnih zavodih s področja kulture

 11. Predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti

 12. a) Predlog Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana b) Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2009

 13. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 2720/1 in parc. št. 2726, obe k.o. Tabor

 14. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 1347/5, 1332/2, 1333/2, 1324 in 1333/6, vse k.o. Bežigrad

 15. Predlog Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 16. Predlog Občinskega programa varnosti Mestne občine Ljubljana

 17. a) Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski - versko kulturni center) b) Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 2192/3 k.o. Bežigrad in zemljišča parc. št. 1416/1, 1416/2, 1453/27 in 1453/29 vse k.o. Spodnja Šiška

 18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje

 19. a) Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007 b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2007

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 20. Dopolnjen osnutek Odloka občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2-Korotansko naselje (predlog za razširitev dnevnega reda)

Zapisnik