23. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 27. 3. 2017 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 22. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 5. Predlog Avtentične razlage prikazov višinskih kot v grafičnem načrtu 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti« v povezavi z določbami 14. in 15. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova (del)

 6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zamenjavah stanovanj v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center s predlogom za hitri postopek

 8. Osnutek Odloka o razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji razvoja Javnega zavoda Ljubljanski grad za obdobje 2017-2021

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2015

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 11. Predlog Akta o dopolnitvi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

 12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

Sprejeti dnevni red

Zapisnik