25. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 27. 9. 2021 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 od 1. 1. do 30. 6. 2021

 6. a) Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občina Ljubljana v vrednosti nad 200.000 EUR za leto 2021
  b) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2021
  c) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – pogodbe namesto razlastitve za nepremičnini s parc. št. 799/1 do deleža 14661/29980 in parc.št. 799/8 do deleža 130/7083 obe k.o. 1722 Trnovsko predmestje
  d) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za stavbna zemljišča parc. št. 864/32, parc. št. 864/38 in par. št. 885/1, vse k.o. 1722 Trnovsko predmestje

 7. a) Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta »Starosti prijazna Ljubljana« za obdobje od 2016 do 2020 (umik točke)
  b) Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta »Ljubljana - občina po meri invalidov« za obdobje od 2019 do 2020 (umik točke)
  c) Predlog Načrta ukrepov Ljubljana. Dostopna vsem. za mesto, dostopno osebam z
  oviranostmi in starejšim, za obdobje od 2021 do 2025 (umik točke)

 8. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 191 Podutik Kamna Gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca – Podutiška (del)

 9. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora GO-224, GO-381, MO-224 in MO-225

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 10. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 262 Stegne (za zemljišče s parc. št. 1713/15, k .o. 1738 Dravlje)

 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

Sprejeti dnevni red

Zapisnik