26. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 30. 3. 2009 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 23. in 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog obvezne razlage za Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območje urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del) (Uradni list RS, št. 109/07)

 6. Predlog Odloka o sprejemu otrok v vrtec s predlogom za hitri postopek

 7. a) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste-Polje s predlogom za hitri postopek b) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik s predlogom za hitri postopek c) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Glasbene šole Franca Šturma s predlogom za hitri postopek

 8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška in ŠR 1/2-1 Bellevue

 9. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanjskega naselja Hiše Stožice v ureditvenem območju BS 4/5 Tomačevo– morfološka enota 2A/7 – del s predlogom za hitri postopek

 10. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja Stanovanjske soseske Gmajna v Črnučah

 11. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 3274/4, k. o. Ajdovščina

 12. Predlog Odloka o urejanju in oddaji vrtičkov v zakup

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 13. Osnutek Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov

 14. Letno poročilo Zavoda za turizem Ljubljana za poslovno leto 2008

Sprejeti dnevni red

Zapisnik