31. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 26. 6. 2006 / 15:30

Dnevni red

1.    Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
2.    Kadrovske zadeve
3.    Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku
4.    Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku
5.    Obravnava gradiva za Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o.
6.    Predlog Sklepa o dodelitvi stavbne pravice in sklenitvi upravljavske pogodbe na zemljišču parc. št. 2216/1, vložna št. 1529, k. o. Stožice
7.    Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja BI 3/2 ob Vojkovi ulici, BI 2/2 Šolski center in BT 3/2 Štajerska cesta
8.    Predlog Odloka o programu opremljanja za del območja urejanja CO 2/26 – Opera
9.    Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 križišče Drame
10.    a) Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja ŠR 2/1 Stadion
b) Predlog Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in delu območja urejanja ŠR 2/1 Stadion
c) Predlog Odloka o programu opremljanja na območju Litostroja – severni del
11.    a) Predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za dele območij urejanja CS 10/1 Tribuna, CS 10/2 Prule – Praprotnikova, CS 1/49 Vožarski pot, CS 10/6 Prule – KS in CT 56 Karlovška
b) Osnutek Odloka o programu opremljanja za del območja urejanja CS 10/1 Tribuna  CS 10/2 Prule – Praprotnikova, CS 10/49 Vožarski pot, in CT 56 Karlovška 

Gradivo je priloženo, razen za 1. in 2. točko, ki ga boste prejeli naknadno.

Sprejeti dnevni red

Zapisnik