33. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 16. 4. 2018 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana
  b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2018
  c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2018

 6. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017

 7. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019

 8. Predlog Odloka o določitvi turistične takse v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 9. Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leto 2017

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2017

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped

 12. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016-2019 za leto 2017

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 13. Predlog Sklepa o kandidaturi Mestne občine Ljubljana za naslov Evropska prestolnica kulture v letu 2025

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 14. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji - Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih

 15. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 16. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 17. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 18. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 19. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 20. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 21. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 1 AC pentlja – del in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 22. Osnutek Odloka o določitvi imen ulic, parkov, trgov in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Zapisnik