35. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 26. 9. 2022 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 od 1. 1. do 30. 6. 2022

 6. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici, namestnici direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti, strokovni direktorici in direktorju Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2021

 8. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 10. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del

 11. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 121 Poslovna cona Vižmarje

 12. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov s predlogom za hitri postopek

 13. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra – (na nepremičninah z ID znakom: parcela 1732 318/17, parcela 1723 318/18, parcela 1723 2013/21 in parcela 1723 1731/11)

 14. Predlog Akta o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Park varne mobilnosti«

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 15. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za dele prostorskih enot P3a, P3b, P4, P6, P10, P12a in P12b)

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik