36. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 1. 3. 2010 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o sprejemu otrok v vrtec s predlogom za hitri postopek

 6. Predlog Dopolnitve Programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2010

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 7. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu javnega zavoda Turizem Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja VS 3/2-1 Vič, morfološka enota 1 A/2 s predlogom za hitri postopek

 9. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za del območja urejanja CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca

 10. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 3/1 Rožna dolina

 11. Predlog Odloka o spremembi Odloka o cestnoprometni ureditvi s predlogom za hitri postopek (umik)

Sprejeti dnevni red

Zapisnik