40. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 21. 6. 2010 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 2. Poročilo župana

 3. Kadrovske zadeve

 4. Obravnava gradiva za Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (letna poročila)

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 5. Letno poročilo družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2009, s predlogom za izplačilo letne nagrade direktorju družbe

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 6. Letno poročilo družbe JAVNO PODJETJE Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2009, s predlogom za izplačilo letne nagrade v.d. direktorja družbe

 7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo – Športni park Trnovo

 8. a) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kašeljb) Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polje

 9. Predlog Odloka o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 10. Osnutek Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

 11. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici in namestnikoma direktorice Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za leto 2009

 12. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli

 13. a) Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leto 2009 b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2009 c) Predlog Sklepa o imenovanju revizorja letnega poročila Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leti 2010 in 2011

 14. Predlog Sklepa o uspešnosti dela direktorice JSS MOL v letu 2009

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik