6. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 30. 5. 2011 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 4. seje in 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov s predlogom za hitri postopek

 6. Poročilo za leto 2010 o uresničevanju Akcijskega načrta za izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti oseb z oviranostmi v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2008 do 2010

 7. Predlog Akcijskega načrta »Ljubljana – občina po meri invalidov« za obdobje od 2011 do 2012

 8. a) Poročilo o uresničevanju Stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leto 2010 b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2010

 9. a) Predlog Sklepa o oceni delovne uspešnosti direktorice Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2010 b) Predlog Sklepa o delovni uspešnosti direktorice Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za obdobje april – maj 2011 iz naslova povečanega obsega dela

 10. Predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi kupoprodajne pogodbe namesto razlastitve za potrebe izgradnje 2. odseka povezovalne ceste C1 na odseku od priključka ceste C2 do Ceste na Brdo

 11. a) Predlog Sprememb in dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2011 b) Predlog Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011

Sprejeti dnevni red

Zapisnik