7. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 15. 6. 2015 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Glasovanje

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 386 Poslovna cona Litostroj

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje marec 2014 - februar 2015 iz naslova povečanega obsega dela

 7. Predlog Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju«

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Sklepa o soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Mladi zmaji

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 9. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015 v letu 2014

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolski leti 2015/2016 in 2016/2017

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom

 13. Predlog Dopolnitve Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 14. Predlog Sklepa o seznanitvi in soglasju k predlogu Podrobnejšega programa ukrepov Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2014-2016

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik