četrtek, 8. 7. 2021

Sprejeli smo novo strategijo razvoja socialnega varstva

Mestni svet MOL je na julijski seji sprejel novo strategijo razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana, temeljni strateški dokument z izhodišči, usmeritvami ter cilji in aktivnostmi na področju socialnega varstva do leta 2027.

Dolgoročno načrtovanje je pomembno za stabilno zagotavljanje raznovrstnih oblik storitev in programov, ki so namenjeni pomoči in podpori ranljivim skupinam prebivalstva. Zavedamo se, da je epidemija spremenila življenje prebivalk in prebivalcev v Mestni občini Ljubljana in pri marsikomu so se stiske povečale (duševna, materialna…). Izjemno pomembno je oz. bo, da se politika socialnega varstva v MOL okrepi, saj se bo resnična stiska meščank in meščanov pokazala šele v naslednjih mesecih in letih. Pri tem so in bodo pomembno vlogo odigrale nevladne organizacije in javni zavodi na tem področju, ki v kritičnih situacijah prilagodijo svoje delo ter ljudem nudijo pomoč in podporo.

S sodelovanjem do nove strategije

Strategija je nastala na podlagi poročila iztekajoče se strategije in pogovorov z nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi in strokovno javnostjo. Na Oddelku za zdravje in socialno varstvo MOL smo skupaj z zunanjo sodelavko dr. Vesno Leskošek (FSD) izpeljali petnajst fokusnih skupin na različnih področjih, kjer so predstavnice in predstavniki nevladnih organizacij, javnih zavodov MOL ter strokovnjakinje in strokovnjaki razpravljali o potrebah uporabnic in uporabnikov, o razvoju (novih) storitev ter prioritetah na posameznem področju. Osnutek strategije je bil tudi v javni obravnavi.

Temeljni strateški dokument

Nova strategija razvoja socialnega varstva v MOL je tako temeljni strateški dokument z izhodišči, usmeritvami ter cilji in aktivnostmi MOL na področju socialnega varstva v naslednjih sedmih letih. Poleg zakonsko določenih nalog bo naše delo usmerjeno k uresničevanju naslednjih ciljev:

  • zagotavljanje celostne podpore in pomoči za uporabnice_ke socialnovarstvenih storitev in programov,
  • zmanjševanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ljudi, ki živijo v ranljivih situacijah,
  • zagotavljanje pogojev za kakovostno staranje,
  • krepitev duševnega zdravja,
  • prizadevanje za ničelno toleranco do nasilja,
  • zagotovitev enakih možnosti za vse,
  • zmanjševanje škode zaradi različnih oblik zasvojenosti,
  • krepitev kakovosti ter razvoja na področju socialnega varstva,
  • nacionalna in mednarodna prepoznavnost Ljubljane kot socialno občutljivega mesta.

Nekatere aktivnosti so v strategiji že konkretizirane (npr. Center za demenco), druge pa so bolj splošne in se bodo sproti prilagajale nepredvidljivim situacijam.

Mestni svetniki so se ob sprejetju nove strategije seznanili tudi s poročilom o izvajanju Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana za obdobje od leta 2013 do 2020.

Preberite tudi: