10. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 24. 10. 2011 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 2. Poročilo župana

 3. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 4. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011

 5. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2010

 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana

 7. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 256 Stara Šiška – del in 29 Celovška cesta (Dravlje – Center) – del

 8. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov

 9. Predstavitev varnostnih razmer na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2005 - 2010

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2012

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 11. Predlogi sklepov o dopolnitvi sklepov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Vrtca dr. France Prešeren, Vrtca Viški vrtci in Vrtca Zelena Jama

Sprejeti dnevni red

Zapisnik